Onze school

OBS Jules Verne gaat uit van een heterogene stamgroepen. Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen in de midden- en bovenbouw, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele doublures.
Het werk in de groep wordt door de vaste leerkrachten verricht. Zij dragen de verantwoordelijkheid voer de groep. Zij dragen zorg voor een professionele overdracht, zodat een doorgaande lijn binnen het onderwijsaanbod gegarandeerd is. Basisvaardigheden zoals taal en rekenen worden vooral in de ochtend gegeven in niveaugroepen, met behulp van instructieleerkrachten.  Er wordt zo veel mogelijk gedifferentieerd aanbod gecreëerd. In de middag wordt er veelal projectmatig gewerkt op het gebied van wereldoriëntatie. Samenwerken en uitvoering geven aan onderzoeksopdrachten zijn belangrijk. OBS Jules Verne wil zich ontwikkelen naar een school waar nieuwsgierig en ontdekkend leren de kern van het onderwijs is.

Een weergave van een dag in de praktijk:

830 uur juf Frida start de dag met de hele stamgroep  

900 uur komt juf Eline een paar kinderen ophalen uit verschillende groepen. Ze gaan samen naar het instructielokaal. Daar werkt juf Eline aan spelling en rekenen. Juf Frida doet hetzelfde met de kinderen die nog bij haar in de klas zijn.  

1000 uur alle kinderen komen weer terug in hun stamgroep. Ze eten drinken samen en gaan naar buiten 

1030 uur de kinderen werken verder aan hun rekenen en spelling. Juf Frida en juf Eline helpen kinderen die extra hulp nodig hebben en kinderen die al verder zijn in de lesstof 

1200 uur de kinderen eten en drinken samen en gaan naar buiten. 

1230 uur juf Eline komt nog een keer kinderen ophalen uit verschillende groepen. Ze gaan samen naar het instructielokaal. Daar werkt juf Eline met de kinderen aan begrijpend lezen. 

1330 uur de kinderen gaan weer terug naar de stamgroep. Ze werken samen aan een knutselopdracht. 

1400 uur iedereen gaat weer naar huis 

De kleutergroepen

Iedere dag starten de kinderen in een kring. Deze kring is de centrale ontmoetingslek en er vinden allerei activiteiten in plaats, Taal en social ontwikkeling staan hierbij centraal. In de kleuterbouw begint het rekenonderwijs op een speelse manier. Kleuters krijgen allerlei rekenkundige begrippen aangeboden.
Na de kring start de speel – werkles. Binnen deze tijd werken kinderen individueel of in groepjes in themahoeken of met het ontwikkelingsmateriaal.
Binnen onze kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs zelfstandig te werken en te plannen. De leerkrachten bieden verschillende vaste taken/werkjes aan om de overgang naar groep 3 vloeiend te laten verlopen. De opdrachten worden op verschillende ontwikkelniveaus aangeboden, aansluitend bij de manier van werken in groep 3 t/m 8. Om kinderen te helpen bij het kiezen zijn de activiteiten zichtbaar op het planbord.

Midden en bovenbouw groepen

In groep 3 wordt gewerkt met de leesmethode, ‘de KIM versie’, deze methode sluit goed aan bij onze visie waarin onderzoekend leren belangrijk is. Alle aspecten van taalonderwijs zoals spreken, luisteren, spellen en grammatica komen aan bod. Er wordt gewerkt met de methode ‘Staal’.
Vanaf groep 4 wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Wij werken met de methode NieuwsbegripXL.
Voor rekenen werken wij met de methode ‘pluspunt’. In de bovenbouw wordt dit uitgebreid met breuken/procenten en metriek stelsel.
Voor alle vakken geldt dat er wordt gewerkt met het zogenaamde directe instruciemodel. Waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Het is voor kinderen mogelijk een extra instructie op een onderwerp te volgen of juist meer de verdieping in te gaan op een onderwerp wat ze al beheersen.
Wereldoriëntatie wordt hoofdzakelijk projectmatig en vakoverstijgend gewerkt. Binnen de kaders die de leerkracht stelt werken de kinderen vraagstukken in groepen uit. Er wordt dan veel aandacht besteedt aan de zogenaamde ’21 century skills’.

Reacties zijn gesloten.