Visie

O.B.S. Jules Verne is een openbare school waar:

-alle kinderen, ongeacht achtergrond, huidskleur, sekse, geaardheid, religie of cultuur welkom zijn;
-wij er naar streven kinderen met diverse achtergronden al spelend en lerend respect bij te brengen voor elkaars geloof, levensovertuiging en cultuur.
-wij zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarin ieder kind uniek is en zich veilig voelt;
-wij een “gezonde” school zijn.

Samenwerken aan de toekomst

Succes hangt af van doorzettingsvermogen, ambitie, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, creativiteit en concentratievermogen. Dat succes helpt onze kinderen te laten uit groeien tot volwaardige burgers in een snel veranderende maatschappij. We werken vanuit de kernwaarden; samenwerken, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

In een betekenisvolle context leren we van en met elkaar en leren wij onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Door onderzoekend/ontdekkend te leren en spelen spreken wij de kinderen aan vanuit hun intrinsieke motivatie.

Dit betekent voor onze school dat…..

-wij de uitgangspunten van de Vreedzame school hanteren als veilige, pedagogische basis;
-we zorgen voor een betekenisvolle, krachtige leeromgeving;
-ieder kind uniek is en zo ook wordt benaderd en aangesproken;
-wij gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen;
-wij gebruik maken van coöperatieve werkvormen;
-wij door middel van projectmatig werken oefenen met 21st century skills;
-wij handelingsgericht en planmatig werken en dit samen doen en afstemmen met het kind zelf, de ouders en externe partners;
-kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Rapporten en observaties worden met kinderen besproken;
-wij hoge verwachtingen hebben die we omzetten in realistische doelen;
-wij werken aan een breed cultuurplan dat inpasbaar is in onze lessen;
-leraren de spil zijn in de organisatie. Professionalisering van deze leerkracht heeft voortdurend aandacht.

Tot slot

De OBS Jules Verne is een lerende professionele organisatie, die handelingsgericht werkt. Binnen deze organisatie nemen professionals en kinderen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling en worden onze waarden en normen uitgedragen en nageleefd.

 

Reacties zijn gesloten.