Veiligheid & anti-pestprotocol

Veiligheid is essentieel op elke basisschool. OBS Jules Verne is een Vreedzame School. Vanuit dit programma werken we aan een veilige basis. In alle groepen gelden heldere afspraken over hoe we met elkaar om gaan. Met behulp van de lessen uit de Vreedzame School worden kinderen getraind in wenselijk gedrag. De leerkracht vervult hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Een uitgebreide beschrijving van ons veiligheidsbeleid staat in ons schoolveiligheidsplan.

Een veilig en positief klimaat binnen de school is het belangrijkste middel tegen pesten. Helaas is dat geen garantie dat pesten niet voor komt. In ons anti-pestprocotol staat onze werkwijze duidelijk beschreven. Dit protocol is ook onderdeel van ons schoolveiligheidsplan.